Služby

Bytové právo – agenda bytového spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek, bytových družstvech (statutární věci, příprava a změny stanov, prohlášení vlastníka, smluvní vztahy, vymáhání pohledávek, transformace jednotlivých forem bytového spoluvlastnictví); převody bytů a nebytových prostorů; zajišťování právní podpory pro každodenní fungování v rámci bytového spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek či bytových družstvech


Rodinné právo – řešení sporných i nesporných rozvodů včetně otázek souvisejících; smluvní úpravy společného jmění manželů a jeho vypořádání; úpravy poměrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku; určování a popírání otcovství


Spolkové právo – příprava a změny stanov spolku; přeměny spolků; zajišťování právní podpory pro každodenní fungování spolků


Právo nemovitých věcí – sepisování a rešerše zejména kupních, darovacích či směnných smluv; sepisování a rešerše smluv týkajících se věcných břemen či zástavních práv; sepisování návrhů na vklad, záznam či poznámku; zajištění agendy převodu nemovitých věcí (vč. úschovy)


Obchodně právní agenda – řešením vad ze smluv o dílo, reklamací, odpovědnosti za vady; sepisování a rešerše zejména kupních smluv, smluv o dílo apod.


Odpovědnostní právo – náhrada škody a náhrada nemajetkové újmy


Pracovně právní agenda – zejména související s tzv. agenturním zaměstnáváním


Trestní právo – obhajoba v trestních věcech; zastupování poškozených v trestním řízení


Insolvenční právo – sepisování žádostí o povolení oddlužení; sepisování insolvenčních návrhů; zastupování v insolvenčním řízení a uplatňování pohledávek


Exekuce – sepis návrhů na zahájení, zastavení či odložení exekuce; sepis žalob na vyloučení věcí z exekuce


Procesní právo – zastupování před soudy


Úschova finančních prostředků či listin


Ověřování pravosti podpisů